Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

EFS

Kuratorium Oświaty

MŁODOCIANI PRACOWNICY

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Podstawa prawna:

  • art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.);

  •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm );

  •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianychi ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.232);

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej  do pomocy  de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013,s 1 );

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. z 2016 poz.1808);

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311);

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 2007 r. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.).

Źrudło pochodzenia środków finansowych:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracownik jest  dofinansowane ze środków z Funduszu Pracy.

 

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

- w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu  pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1) . 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z  obowiązującymi przepisami 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Do wniosku pracodawca jest zobowiązany dołączyć m.in.:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

- kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

- oświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku rozliczeniowym, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat rozliczeniowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie ( w tym zakresie pomocna będzie platforma SUDOP -SYSTEM UDOSTEPNIANIA DANYCH O POMOCY PUBLICZNEJ)

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

UWAGA ! 

o zawarciu  umowy o prace z młodocianym prcownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Skoczów pracodawca jest zobowiazany powiadowić burmistrza miasta Skoczowa, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - także izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę  rzemieślnika,  co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia. 

 

Pytania w/s młodocianych pracowników proszę kierować do Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie. Osobą koordynującą przedmiotową sprawę jest pani Wiktoria Ponikiewska, tel. 33 858 43 10; 537 001 446

NazwaRozmiar
icoOswiadczenie_o_nieotrzymaniu _pomocy.doc25.50 KB
icoOswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy[3].docx14.89 KB
icozgloszenieZawarciaUmowy[1].doc28.50 KB
icoWniosekOdofinansowaniePracodawcom[1].rtf68.32 KB
ico2. Nowy formularz de minimis 2014.pdf154.31 KB
ico3. Instrukcja wypelniania nowego formularza 2014.pdf159.66 KB
icowzor wypelniania cz.D form.pdf545.42 KB
Facebook